Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Finansministeriet är personuppgiftsansvarig (FO-nummer 0245439-9)
Adress: PB 28, 00023 STATSRÅDET
Telefon: 0295 16001 (växeln)
e-postadress: valtiovarainministerio(at)vm.fi

Dataskyddsombud
Denis Galkin
vmtietosuojavastaava(at)vm.fi

Registrerade
De användare av Kommuninformationslotsen som anslutit sig till Kommuninformationslotsens postlista eller som fyllt i kontaktblanketten i Kommuninformationslotsen har registrerats.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter baserar sig antingen på verkställandet av ett i artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) avsett avtal, såsom leverans av ett prenumererat nyhetsbrev, eller skötseln av en i samma artikel underpunkt e avsedd uppgift av allmänt intresse, såsom besvarande av frågor.

Personuppgiftsgrupper och personuppgifter som behandlas
Av de registrerade kan man insamla uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ett begärt uppdrag:

  • Namn
  • E-postadress
  • Organisation
  • Telefonnummer

Mottagare av personuppgifter och mottagargrupperna
Hanteringssystemet för frågor har levererats av ZenDesk Ltd från Förenta staterna. Leverantören följer Privacy Shield -normerna, och uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Läs mera om ZenDesks dataskyddsförfaranden här.

Överföring av personuppgifter
Personuppgiftsansvarige utnyttjar underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifter kan överföras i begränsad omfattning utanför EU/EES. Överföringar utanför EU/EES utförs i enlighet med Privacy Shield -normerna. Läs mera om Privacy Shield här.

Förvaringstiden för personuppgifter eller kriterierna för fastställandet av förvaringstiden
Förteckningen över prenumeranter till nyhetsbrev underhålls så länge som finansministeriets utvecklingsprogram för kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning pågår. Uppdaterad information om programmet finns här

Personuppgiftskällor och uppdatering
Personuppgifter insamlas endast då användaren prenumererar på ett nyhetsbrev eller fyller i en kontaktblankett.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få personuppgiftsansvariges bekräftelse över om den registrerades personuppgifter behandlas eller om de behandlats. Ifall personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter har den registrerade rätt att få del av uppgifterna i denna handling, samt en kopia av personuppgifterna som behandlas och som behandlats.
Personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter på eget initiativ eller på motiverad begäran av kunden.
Den registrerade har i vissa situationer också rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter eller att annars motsätta sig behandlingen. Den registrerade kan under vissa förutsättningar också begära att personuppgiftsansvarige överlämnar den registrerades personuppgifter i maskinläsbar form.   
Ifall den registrerade anser att behandlingen av de egna personuppgifterna inte är lagenligt, har han eller hon rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten, dvs. dataombudsmannen.
Dataombudsmannens byrå:
Besöksadress: Bangårdsgatan 9, 6 vån. 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700, Fax: 029 56 66735
e-post: tietosuoja(at)om.fi

Rätt att återkalla samtycke
Om registeransvarige behandlar den registrerades personuppgifter på basis av giltigt samtycke har den registrerade rätt att återkalla samtycket.

Principerna för skyddet av personuppgifter
Uppgifterna i registret skyddas med hjälp av tekniska och organisatoriska skyddsmetoder:

  • Genom kontroll av rättigheterna att behandla uppgifter ser man till att uppgifterna behandlas av behöriga personer.
  • De som behandlar uppgifter i registret har lagstadgad tystnadsplikt och de har undertecknat ett tystnadsavtal.
  • Användningen av registret övervakas genom kontroll av användarrättigheterna.

Kakor (Cookies) och användarstatistik
Kommuninformationslotsen använder kakor för att följa upp användningen av webbplatsen. Du kan stoppa din webbläsare från att använda kakor via menyn i webbläsaren.
Webbplatsen utnyttjar Matomo-analysverktyget. Analysverktyget har installerats så att det inte samlar identifieringsinformation om besökarna, utan det anonymiserar all information som insamlas. De två sista stavelserna lämnas bort från IP-adresserna, så att de sparas i formen 192.168.xxx.xx.

Finansministeriets dataskyddsförfaranden
Du kan läsa mera om finansministeriets dataskyddsförfaranden här.