1. Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Bekanta dig med beskrivningen av Statskontorets informationstjänst, speciellt godkännandetjänsten.
  • överföringstjänsten tar emot, behandlar och validerar materialet
  • godkännandetjänsten hämtar uppgifterna från överföringstjänsten, tillägger granskningsresultaten, identifierar användarna och låter dem kontrollera och kommentera uppgifterna och granskningsresultaten
  • registreringstjänsten lagrar alla godkända uppgifter och låter vem som helst gå igenom den lagrade informationen
 • Utred skilt med varje kund varje aktörs (kund, servicecenter, systemleverantör) roller, rätter och framför allt ansvar
  • vid användningen av godkännandetjänsten, och
  • vid rapporteringen i allmänhet

Kaikki työkalut Tänk på detta

LataaInstruktion till testare av informationstjänsten Ladda ned

2. Definiering av rapporteringen

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: Före utgången av 2018, senast 6/2019
 • Utred behoven och förfarandena med kommunernas, samkommunernas och landskapens automatiserade rapportering
  • hjälp vid behov kunden att förstå sambandet mellan JHS-rekommendationerna och rapporteringssätten

Kaikki työkalut Tänk på detta

LataaPresentationer om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering Ladda ned

3. Utredningsfas

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: Före utgången av 2018, senast 6/2019
 • Skaffa utbildning och bekanta dig med materialet
  • JHS, KUTI, SK, BRC, FM:s pilotprojekt, Kommundata/informationstjänsten, Kommuninformationslotsen, etc.
 • Identifiera förändringsobjekten och kraven
  • t.ex. Innehållet i och den tekniska genomföringen av rapporteringen
  • inverkan på processer
  • inverkan på organisationshierarkin och redovisningskoderna

Kaikki työkalut Tänk på detta

LataaPresentationer om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering Ladda ned

4. Kartläggning av nuläget – systemanvändningen

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: 2018–Q1/2019
 • Ordna utbildningar, workshoppar och konsultation åt kommuner, servicecentra och andra användarorganisationer
 • Utred de nuvarande handlingssätten
Läs mer

Kaikki työkalut Tänk på detta

Mera information om kartläggningen av handlingssätt

Utred och kartlägg nuvarande handlingssätt, såsom

 • nuvarande avtal
 • de nuvarande leverantörernas lösningsalternativ som är förenliga med JHS-kraven
  • i synnerhet i fråga om JHS 194, dvs. XBRL-taxonomin
 • användningen av redovisningskoder
  • konto, kostnadsställe, motpartsuppgifter/FO-nummer, funktion, projekt, produkt/tjänst, etc.
 • hur produceras den externa rapporteringen?
  • förfaringssätten med affärsverket, moderkommunen, koncernen etc.
 • särskilda krav med intern rapportering
 • olika automatiserade uppkopplingskontroller och tillåtna/icke tillåtna kopplingar av redovisningskoder och underhållet av dem
 • årliga styrningsuppgifter om rapporteringen; datumstyrda styruppgifter
 • hur allokeras kostnaderna/inkomsterna för tjänsternas del?
 • kartläggning av användningsomgivningen – skräddarsydda komponenter?
 • inverkan och förändringarna i budgeteringen
 • inverkan på operativsystem
 • eventuella anbudstävlingar för informationssystemstjänster och deltagandet i dem

5. Planeringsfas

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: 2018-Q3/2019
 • Eventuella anbudstävlingar och deras krav
 • Eventuella beslut
 • Beställning och avtal (leverans- och serviceavtal)
 • Planera genomföringsprojektet
  • definiera uppgifterna
   • resurser (personalöverföringar mellan kommuner och landskap?)
   • arbetsmängden
   • tidsplanen
  • engagera kunden
   • se till att kunden har en projektchef
   • förändringsutbildning (förse kunden med förändringsutbildning vid behov)

Kaikki työkalut Tänk på detta

6. Förändringsfas I

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: 2018–Q4/2019
 • Egentliga inledandet av projektet
 • Avtal och genomgång av projektplanen
 • Projektarbete
 • Konsulteringsstöd
 • Det som behövs är bl.a.
  • anvisningar om ändringarna i fråga om noteringarna, bl.a. månatliga indelningarna, avslutning av perioder
  • planering av övergångsskedet
  • organisationernas användarmiljöspecifika kopplingar i enlighet med kraven om extern rapportering
  • tilläggsfunktioner (t.ex. ibruktagandet av övervältringar, kostnadskalkyler, produktrapportering, periodiseringspraxis)
  • förändringarna i de operativa gränssnittsystemen (definiering/genomföring)
Läs mer

Kaikki työkalut Tänk på detta

LataaPresentationer om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering Ladda ned

Noteringar om styrningen

Anvisningarna bör göras med beaktande av processförändringen, eftersom de ekonomiska uppgifter som rapporteras måste finnas i källsystemet eller i datalagret. Det bör tas i beaktande att bokslutsperioderna är bindande i förhållande till rapporteringstidtabellerna, och att de månatliga perioderna påverkar både informationens korrekthet och kvalitet.

7. Förändringsfas II

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: 2018–Q2/2020
 • Utnyttja ekonomiförvaltningens definitioner (lägesdatabas) som underlag för rapporteringen
  • - utgångsläget är kopplingarna till JHS-konton och JHS-tjänster som görs i den organisationsspecifika användningsomgivningen
 • Testning och ibruktagande av tekniska genomföringsinstrument
  • - testa genomföringen av rapporterna skilt för varje delområde, t.ex. driftsekonomin och investeringar, affärsverk, etc.
  • Testmaterialet till Statskontorets informationstjänst (godkännandetjänsten)

Kaikki työkalut Tänk på detta

8. Förändringsfas III

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: 2018–Q4/2020
 • Finslipningen och inledandet av ibruktagningsprojektet - planera underhållet
 • Notera eventuella förändringar och uppdateringar i Statskontorets informationstjänst
 • Notera eventuella förändringar och uppdateringar i Befolkningsregistercentralens (YTI)-kodtjänst
 • Notera versionsuppdateringarna inom eknomiförvaltningssystemen
  • eventuellt systemstöd vid rapporteringen till Statskontorets informationstjänst
  • notera dessa uppdateringars inverkan på genomföringen

Kaikki työkalut Tänk på detta

9. Övergångsperioden

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: Q1/2021–Q2/2021
 • Slutför bokslutet för 2020 och se till att det överförs till de nya förfarandena från och med 2021
  • både de gamla och de nya rapporterna samt övergångsgränssnitten (2020 Statistikcentralens manuella blankettmatning och CSV; 2020-21 Statskontorets CSV och XBRL) är i bruk under övergångsskedet
  • inledandet av månadsrapporteringen

Kaikki työkalut Tänk på detta

11. Produktionsfas II

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: Q2–Q3/2021→
 • Säkerställ att all rapportering görs i Statskontorets informationstjänst (XBRL-format)
  • månadsrapportering 2021
  • kvartalsrapporteringen 2021
  • delårsrapporteringarna 2021
  • bokslutsrapporteringen 2021
 • Säkerställ stödet för ibruktagandet
  • ta reda på hur länge stöd behövs

Kaikki työkalut Tänk på detta

10. Produktionsfas I

Kaikki työkalut Åtgärd

 • Tidsplan: Q1/2021→
 • Se till att budgetuppgifterna från 2021 finns i XBRL-format (leverans 1/2001)
 • Notera kommunernas kvartalsrapportering vid behov
  • förändringar, uppdateringar
 • Sköt om stödet för ibruktagandet
  • ta reda på hur länge stöd behövs

Kaikki työkalut Tänk på detta

VISA ALLTGÖMMA ALLT

Kaikki työkalut