Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii valtiovarainministeriö (Y-tunnus 0245439-9)
Osoite: PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelinnumero: 0295 16001 (vaihde)
Sähköpostiosoite: valtiovarainministerio(at)vm.fi

Tietosuojavastaava
Denis Galkin
vmtietosuojavastaava(at)vm.fi

Rekisteröidyt
Rekisteröityinä ovat ne Kuntatietoluotsin käyttäjät, jotka ovat liittyneet Kuntatietoluotsin postituslistalle tai täyttäneet Kuntatietoluotsissa olevan yhteydenottolomakkeen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittely perustuu joko tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamaan sopimuksen täytäntöönpanemiseen, kuten tilatun uutiskirjeen toimittamiseen, tai samaisen artiklan e alakohdan tarkoittamaan yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, kuten kysymyksiin vastaamiseen.

Kuvaus käsiteltävien henkilötietojen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötiedoista
Rekisteröidyistä voidaan kerätä tietoja, jotka ovat tarpeen pyydetyn tehtävän suorittamiseksi:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Edustama organisaatio
  • Puhelinnumero

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Kysymysten tiketöintijärjestelmän toimittaja on yhdysvaltalainen ZenDesk Ltd. Toimittaja toimii Privacy Shield -käytäntöjen mukaisesti ja täyttää tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Voit lukea lisää ZenDeskin tietosuojakäytännöistä täältä.

Henkilötietojen siirtäminen
Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää rajatusti EU:n/ETA:n ulkopuolelle. EU:n/ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu Privacy Shield -käytäntöjen mukaisesti. Voit lukea lisää Privacy Shieldistä täältä.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
Uutiskirjeiden tilaajalistaa ylläpidetään niin pitkään, kuin valtiovarainministeriön Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma on käynnissä. Ajantasaista tietoa ohjelmasta voit lukea täältä.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Henkilötietoja kerätään vain siinä yhteydessä, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen tai täyttää yhteydenottolomakkeen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.
Rekisterinpitäjä oikaisee virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asiakkaan perustellusta vaatimuksesta.
Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot konekielisessä muodossa.
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle, eli Tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9. 6 krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700, Fax: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Oikeus perua suostumus
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, on rekisteröidyllä oikeus perua suostumuksensa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisterin tietojen suojaamiseen käytetään teknisiä ja organisatorisia suojauskeinoja, joita ovat mm. seuraavat:

  • Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
  • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
  • Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla.

Evästeet ja verkkosivun käyttäjäseuranta
Kuntatietoluotsi käyttää evästeitä verkkosivun käytön seuraamiseksi. Voit estää verkkoselaintasi käyttämästä evästeitä verkkoselaimesi asetuksista.
Sivustolla on käytössä Matomo-niminen analytiikkatyökalu. Analytiikkatyökalu on asetettu siten, ettei se kerää yksilöintitietoja verkkosivun käyttäjistä, vaan anonymisoi kaikki kerättävät tiedot; mm. IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä tavua, jolloin ne tallentuvat muotoon 192.168.xxx.xxx.

Valtiovarainministeriön tietosuojakäytännöt
Voit lukea lisää valtiovarainministeriön tietosuojakäytännöistä täältä.