Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2021. Målet är att den rapporterade ekonomiska informationen ska vara öppen, aktuell och jämförbar. Kommunerna och samkommunerna bör förbereda sig för reformen redan på förhand så att budgetuppgifterna kommer att rapporteras till det nya systemet i början av 2020.

Kommuninformationslotsens instruktioner hjälper att avgöra vilken typ av åtgärder kommunerna, samkommunerna och deras tjänsteleverantörer behöver att vidta för att genomföra reformen. Övriga information och instruktioner kan också hittas på Statskontorets sidor av Kommunekonomins informationstjänst.

Förbered dig för dagen

Ajankohtaista

Aktuellt

28.11. 2019

JHS 194: Uppdateringen av kommunernas och samkommunernas XBRL-taxonomi ute på remiss

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta) ber om respons gällande den uppdaterade rekommendationen JHS 194 Kommunernas och samkommunernas XBRL-taxonomi. Detta är remissbehandlingens tredje skede. Genom denna extra behandling bes utlåtanden om de ändringar som gjorts på basis av den föregående remissbehandlingen. Rekommendationens syfte är att fungera som en anvisning i kommunernas, samkommunernas och affärsverkens XBRL-formade ekonomirapportering.

Responsen ska sändas in senast 10.12.2019. Se instruktioner på sidan JHS 194 palautepyyntö (på finska).

10.10. 2019

Det slutliga XBRL-taxonomipaketet för leveransen av uppgifterna om budget och planer har publicerats

Ett separat XBRL-taxonomipaket om helheten för kommunernas och samkommunernas budget- och planrapportering har publicerats på Statskontorets webbplats (Se avsnittet XBRL). Testmaterial enligt den här taxonomin kan redan nu skickas till Kommunekonomins informationstjänst. Målet är att alla kommuner framgångsrikt ska ha testat att skicka in rapporteringshelheten budget och ekonomiplan till Kommunekonomins informationstjänst senast i november.

Taxonomipaketet som nu publicerats är en del av rekommendationen JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner. JHS 194 skickas ännu ut på en tredje remissrunda. Den preliminära bedömningen är att JHS 194 tas upp för godkännande i början av december. Den helhet av budget- och planuppgifter som nu publicerats kommer inte att ändras.

15.7. 2019

Finansministeriet ber om utlåtande om utkastet till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner.

Ett utkast till regeringens proposition om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner har sendats på remiss i början av juli. Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för genomförandet av den automatiska modellen för kommunernas och samkommunernas uppföljning och rapportering av ekonomisk information. Se övriga information och lämna ett utlåtande på Lausuntopalvelu.fi-webplats. Remisstiden går ut den 6.9.2019.

Mer information:

  • Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
  • Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
  • Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
  • Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi
14.3. 2019

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt.

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör. Arbetet har utgått från att kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter och en del av de övriga uppgifterna överförs till landskapen. Eftersom beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör bör innehållet i de uppgifter om ekonomin som rapporteras (XBRL-taxonomin) förändras. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin pågår dock enligt planerna. Förändringen påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Vi inleder omedelbart genomgången av innehållet i de ekonomiska uppgifterna i samarbete med myndigheter och företrädare för kommunerna. Kommunerna kan testa införandet av planeringsuppgifterna i Informationstjänsten för kommunalekonomin (tidigare Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin) på det tidigare överenskomna sättet.

Beredning av incitamentsystemet för kommunernas digitalisering fortsätter. Statsrådets förordning och öppnande av ansökningsprocessen ska dock avgöras av den nya regeringen.

Ytterligare information:
Denis Galkin, specialist, finansministeriet, tfn 09 553 0040
Anne Melanen, projektledare, Statskontoret, tfn 029 550 2412
Mervi Koponen, projektledare, Statistikcentralen, tfn 029 551 3269
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2162

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.